BPA-blad nr. 7 er udkommet

Af Jan Vagn Jacobsen.

Det 7. nummer af BPA-bladet (juni 2021), der udgives i et samarbejde mellem Bruger og Hjælpergruppen og Brugergruppen i Århus, er nu udkommet. Det handler meget om de vilkår, som vi får at leve under med en hjælperordning. Jeg kan kun anbefale, at alle, der interesserer sig for enten handicappolitik generelt eller for hjælper-området især, læser med.

I dette nummer er der artikler af Mads Georgi , der i Viborg har gjort en stor indsats for at få formanden for KL ‘s socialudvalg Ulrich Wilbæk i dialog om, hvad en BPA-ordning er og de muligheder, den giver os.

Der er et indlæg af Michael Pedersen, der er lærer på Egmont-højskolen og BPA-bruger, om det borgerforslag, der er folketingsdebatteret fra #enmillionstemmer om at flytte handicapområdet. En skepsis jeg deler. Michael Pedersen mener, at vi ikke kan flytte handicapområdet, hver gang, der er problemer, men at vi må tage en dialog med udgangspunkt i de 4 grundprincipper, vores handicappolitik hviler på… og ikke mindst erkende, at det koster.

En mail fra Henning Søndergaard til socialminister Astrid Krag er også gengivet. En vigtig pointe i mailen er, at “…tage fat om ondets rod; nemlig at vurderings- bevillings- og betalingskompetencen ligger samme sted. Det svarer jo reelt til at kommunerne er anklager, dommer og jury i disse sager, hvorved borgeren er og bliver taber på den lange bane…”

Handicapforsker Emil Falster skriver om et konstruktivt forslag om at oprette et center for handicapforskning, der skal sikre, at vi besidder et vidensgrundlag, der kan anvendes til at oplyse og informere politikerne tilstrækkeligt. Den dystre baggrund er, at handicap ikke er politisk prioriteret, hvilket der er et uhyggeligt stort antal beretninger om fra det virkelige liv.

Selv har jeg fået lov til at skrive en artikel om det jeg ser som det helt overordnede problem lige nu: retssikkerheden for mennesker med handicap. Her set i et mere “nutidshistorisk” perspektiv.

En række andre mindre artikler bidrager også til at skabe et overblik over situationen.

Generelt er BPA-bladet med til at skabe et godt og konstruktivt arbejde omkring det at have en hjælperordning. Jeg ved, hvilket stort arbejde, der ligger i at skabe et sådant medie for en god debat og kan kun anbefale, at flest muligt bakker op om bladet.

Du kan få mere at vide om BPA-BLADET ved at kontakte den ene af de ansvarshavende redaktører, Lars P. Jacobsen på mail lpj@stofanet.dk.

Læs det her

Tilbagekaldelse af afgørelse om brug af tillæg til pension i BPA ordning

Sidst i september 2020 sendte Aarhus Kommune et brev til hver enkelt af de BPA brugere, der har pension med tilkendt bistandstillæg eller plejetillæg efter den gamle pensionslov. I brevet blev der varslet om ændring i brugen af tillægget til betaling for hjælp og følgeudgifter – og ændring af det månedlige beløb, som brugere har til rådighed til dækning af hjælperafledte udgifter i BPA-ordningen. Afgørelsen skulle være trådt i kraft her fra 1. februar.

Afgørelsen kaldes hermed tilbage melder Aarhus Kommune i et brev sendt ud til brugerne. Der sker ikke ændringer fra februar måned.

Det er besluttet at kalde afgørelsen tilbage efter nærmere afprøvning af de administrative omlægninger og vurdering af de indkomne bemærkninger fra brugerne. Kommunen skriver: “Det står klart, at det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte den kendte praksis med brug af tillægget til både at skulle dække følgeudgifter og løn til hjælpere. Det har især været afgørende for beslutningen, at selv en mindre kommende ændring i følgeudgifterne ville medføre en ændring af hele udmålingen.

Det havde vi desværre ikke forudset – og der skal naturligvis være plads til ændringer. Derfor forberedes nu en ny fremgangsmåde. Her skal følgeudgifter ved hjælperne dækkes ved særskilt bevilling – og tillægget skal benyttes fuldt ud til betaling af løn til hjælpere”.

Brugerne vil snarest modtage en ny afgørelse om brug af tillægget og udmåling af hjælp efter § 96. Denne afgørelse vil være med 14 ugers varsel efter servicelovens § 3 a.

Samtidig vil brugerne modtage ny afgørelse om udmåling af tilskud til følgeudgifter efter udmålingsbekendtgørelsen. Kommunen beklager den megen ulejlighed. Det er en klar forventning, at den kommende nye fremgangsmåde vil gøre det mere enkelt.

Generalforsamling 21. november 2020 er aflyst

Indkaldelse til Brugerklubbens årlige generalforsamling blev afleveret til postvæsenet onsdag d. 21. oktober, da inkaldelse iflg. vedtægterne skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

Fredag d. 23. oktober nedsatte statsministeren antallet af deltagere til arrangementer til 10 personer i 4 uger gældende fra mandag d. 26. oktober til mandag d. 23 november.

Generalforsamlingen er hermed AFLYST

Sammen med indkaldelsen var der også opfordring til at betale kontingent på kr. 200 for medlemsskab for 2020.

Betal på MobilPay nr. 40759 eller overfør til 1551 5776597. Husk at oplyse navn og adresse.

Ændring i BPA tillæg

Alle, der har modtaget Afgørelse om ændring af tillæg fra kommunen, hvor tillægget til BPA-relaterede udgifter er nedsat til kr. 500,00 pr. md., henvises til at benytte en anbefaling fra Dansk Handicap Forbund ved indsendelse af partshøring/anke.  Anbefalingen findes på DHF’s hjemmeside – danskhandicapforbund.dk -> Nyheder: Bunkeafgørelser til borgere med hjælpeordning i Aarhus -> læs mere