Author: Jesper Mathiesen

Ministersvar ang. BPA

billede

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 30. april 2014 følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds endelige svar på spørgsmål nr. 91 (ad L 147).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stine Brix (EL).

Der er kommet et svar fra Manu Sareen, socialminister, omkring hviletidsreglerne i BPA. Der er to forhold i brevet som Brugerklubben vurderer, at have interesse.

1) Ministeren oplyser, at satspuljepartierne på et møde den 20. maj 2014 blev enige om at indstille til Folketingets Socialudvalg, at der ikke afgives betænkning over lovforslaget. Hvis udvalget følger denne indstilling, betyder det, at lovforslaget ikke fremmes til videre behandling i Folketinget.

2) Arbejdstilsynet er blevet spurgt om, om kommunerne har pligt til at føre tilsyn med om arbejdsmiljøet bliver overholdt i de enkelte hjem. Det har de ikke. Denne opgave påhviler fuldt ud Arbejdstilsynet. De må og kan fortsat dog vejlede om gældende regler. Brugerklubben anbefaler også, at man følger de gældende regler på området og henviser til Sikkerhedsforum, hvor der er gode beskrivelser af hvilke regler der findes gældende og anvendt på BPA-området.

Læs hele svaret her

Vedtagelse af lovforslag 147 omkring Borgerstyret Personlig Assistance er angivet udsat

kalender2Flere “uofficielle” kilder rundt i handicaporganisationer fortæller, at L147 omhandlende BPA er udsat til efteråret. Det er ikke bekræftet af socialministeriet.

Vi kender ikke årsagen hertil, men det kunne tyde på at der er behov for yderligere justeringer, på baggrund af de mange henvendelser som lovgiverne har modtaget.

Har du endnu ikke fået givet din mening til kende, så kan du nå det endnu. Skriv til Socialminister Manu Sareen på denne e-mail: sm@sm.dk – og til Folketingets Socialudvalg via denne webside.

 

Brugerklubben har modtaget svar fra ministeren

billede

Tak for bruger- og hjælperklubbernes kommentarer til lovforslaget om justeringer af BPA-reglerne, som i øjeblikket er under behandling i Folketinget.

Et af de vigtigste elementer i BPA-ordningen, og som vi også fastholder med det aktuelle lovforslag, er fleksibiliteten, og at borgerens selvbestemmelse er i centrum. Et af formålene med BPA-ordningen er således at give mulighed for, at borgeren kan opbygge eller bevare en aktiv tilværelse trods et omfattende handicap. 

Læs mere

Brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

Skærmbillede 2014-04-14 kl. 18.07.12

Bestyrelsen har, sammen med Klubben for brugere og hjælpere i Nordjylland og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland, sendt et brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A) – sidstnævnte fordi hun ved fremsættelsen af L147 udtrykte, at handicaphjælpere fortjener løn som den sammenlignelige faggruppe. I brevet omtales også hviletidsudfordringen.

Læs her

Reception i Aarhus Kommune

BK-storJohanne Korgaard er gået på pension. Johanne har gennem rigtig mange år været indbegrebet af BPA i Aarhus Kommune. Hun har som fuldmægtig kunne besvare et hav af spørgsmål om BPA, både til brugere og for hjælperne. Dette både omkring ansættelse, bevilling, mv.

Brugerklubben vil gerne takke Johanne for det gode samarbejde og ønsker hende alt det bedste i fremtiden. Johanne har fået overrakt en gavekurv med vin, chokolader, mv. til en reception på Grøndalsvej i Aarhus Kommune, fredag d. 7. marts 2014.

Brugerklubben anbefaler, at brugerne fremadrettet kontakter Myndighedsafdelingen, Voksen Handicap, på tlf. 87 13 35 00 og bliver stillet om til den relevante medarbejder. Ligeledes kan brugerne med fordel kontakte CfH i Sonnesgade.

Høringssvar fra Brugerklubben, Bruger & Hjælper Gruppen og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning).

Undertegnede – Brugerklubben (Aarhus), Bruger & Hjælper Gruppen (Midt- og Sydjylland) og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland – er ikke på høringslisten. Vi tillader os alligevel, som repræsentanter for en betydelig del af brugerne af Borgerstyret Personlig Assistance, samt hjælpere, at fremsende nedstående høringssvar. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at klubberne ikke er optaget i Danske Handicapor- ganisationer (DH), eller i øvrigt er repræsenteret af andre organisationer.

Helt overordnet bifalder vi en justering af BPA-lovgivningen. Vi er dog også bekymrede, idet visse elementer i forslaget kan føre til yderligere bureaukrati, og ikke mindst vanskeliggøre brugere og hjælperes vilkår, samt forringe brugernes retssikkerhed.

Læs resten her

Bestyrelsen har konstitueret sig

image_mini

Brugerklubbens bestyrelse har på et møde mandag d. 13. januar konstitueret sig således.

Jesper Mathiesen fortsætter som formand. Han afløses af næstformand Lars Thue Hansen. Martin Albrechtsen fortsætter som kasserer.
Bestyrelsen har ikke fundet anledning til at konstitueret sig yderligere – fordele yderligere poster.