Author: Jesper Mathiesen

DR.DK: Handicappede får lettere ved at tage toget

ic3-5091-ic3-5088

IC3 tog med dårlige indstigningsforhold for handicappede

Det bliver lettere for passagerer med handicap at komme med toget.

Det er et af resultaterne af den aftale om statens kontrakt med DSB, som regeringen, SF og Enhedslisten ventes at lande tirsdag aften.

Som det er i dag, skal de handicappede, der har behov for hjælp, bestille assistance hos DSB til at komme med toget 48 timer før afgang. Men allerede til sommer bliver den periode halveret til 24 timer.

Læs mere

JP Aarhus: Handicapbesparelser er taget af bordet

Sosoftbox_onlycial- og beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF), har trukket besparelser på handicapområdet tilbage.

I går stod voksne og børn med handicap over for millionbesparelser på deres hjælpeordninger i Aarhus. I dag er tonen en anden.

Social- og beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF), har nemlig valgt at trække de konkrete forslag om besparelser på henholdsvis hjælpeordningen BPA og aflastning til forældre helt ud af sparekatalogerne på handicapområdet for børn og voksne.

Læs mere

Brugerklubben afventer møde med Aarhus Kommune

aakstorI den forgangne uge er det kommet klubben for øre, at Aarhus Kommunes socialudvalg skulle tage stilling til besparelser på handicapområdet, herunder BPA, på ca. 2 millioner kroner. Der har været en heftig debat på bl.a. FaceBook omkring disse besparelser.

Aktuelt ved vi ikke ret meget hvad disse besparelser går ud på og om de vil ramme brugerne. Vi har derfor bedt Aarhus Kommunes myndighedsafdeling om et møde, hvor vi vil have uddybet hvad planerne er for BPA. Den tidligere rådmand har lovede klubben mere dialog som følge af den seneste sag om mulige besparelser for et år siden. Kommunen har indvilget i et møde og vi afventer derfor blot en mødedato.

Vi vil orientere medlemmerne så snart vi ved mere!

Dr.dk skriver: Manu Sareen bøjer sig og stopper udskældt handicapforslag

Efter hård kritik fra handicaporganisationer fortæller socialminister Manu Sareen nu, at han sætter en stopper for regeringens forslag om ændringer af serviceloven.

“Et absurd og ensidigt knæfald for KL’s krav om endnu større handlefrihed i kommunerne”.

Kritikken har været hård af et forslag om ændringen af serviceloven – så hård, at socialminister Manu Sareen nu vælger at bøje sig for presset.

– Jeg har valgt at lytte til de høringssvar, der er kommet, siger Manu Sareen til DR Nyheder.

Læs mere

Tid til at betale kontigent – Bestyrelsens brev til medlemmerne

Kære bruger.

Bliv medlem af Brugerklubben!

Brugerklubben er for alle med BPA-ordning bosiddende i Aarhus Kommune.

Det er lige meget, om du er hjemtaget, fortsat arbejdsgiver eller har overdraget arbejdsgiveransvaret til anden side.

Kontingentet er som sædvanligt kr. 200,00 og bedes betalt senest 1. april 2015.

Betaling kan ske via bank, posthus eller netbank til vores konto i Danske Bank:

Reg. nr.: 1551

Kontonr.: 5776597 

I disse BPA brogede tider synes vi, det er vigtigt, at så mange som muligt bakker op om det arbejde, som Brugerklubben er involveret i.

Vi ønsker, at bladet Brugeren fortsat skal være bestyrelsens talerør og samtidig orientere læserne om, hvad der sker indenfor BPA-området. Desuden er det vort håb, at bladet kunne være et debatforum for medlemmerne. Så skriv et indlæg eller en lille kommentar, som du synes, andre kunne få gavn af og send det til vor nye redaktør på per@perjac.dk

Endvidere vil vi henlede opmærksomheden på Brugerklubbens hjemmeside

www.brugerklubben.dk der hele tiden udbygges og fyldes med nyheder.

Vi vil gerne i tættere kontakt med medlemmerne, så tilmeld dig nyhedsbrevet her på siden og få nyt om BPA.

Mød også Brugerklubben på Facebook.

Endelig vil der blive indkaldt til medlemsmøder med oplysninger til brugerne og mulighed for at udveksle erfaringer med andre brugere.

Mød op til vore arrangementer og støt Brugerklubben ved at tegne et medlemskab.

 

Med venlig hilsen

Brugerklubbens bestyrelse

Høringssvar vedr. nye servicelov

Høringssvar ang. Lovforslag om nye principper for tildeling af serviceydelser for voksne (L 0):

Skærmbillede 2015-01-30 19.29.55

 

 

 

 

 

Vi, Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland, Brugerklubben i Århus samt Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland, der alle beskæftiger sig med forhold vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance, øn- sker at bidrage til høringen vedrørende ovennævnte lovforslag med følgende kommentarer:

Vi værdsætter, at formålet med lovforslaget bl.a. er at sikre den enkelte borger kan udvikle sig og leve et selvstændigt liv, herunder at borgerens ønsker og ressourcer skal være i centrum.

Læs mere

 

Manu Sareen har dog sidenhen valgt at trække hele lovforslaget tilbage. Der vil derfor ikke foreløbigt ske ændringer i serviceloven. Skulle et nyt lovforslag blive fremsat, vil Brugerklubben og vores kollegaklubber drøfte sagen igen og evt. komme med et nyt høringssvar.

Lovforslag om nye principper for tildeling af serviceydelser til voksne

Skærmbillede 2013-12-20 kl. 15.53.31

Med lovforslaget foreslås en tydeliggørelse af formålet med hjælpen efter service-loven. Desuden foreslås, at servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer bygges op omkring en målgruppe-tilgang med følgende tre målgruppeafgrænsninger med tilhørende ydelser og tilbud:

 

  • Borgere med lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer eller borgere, som er i risiko for at udvikle lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer, hvor risikoen for forværring af funktionsnedsæt-telsen/de sociale problemer eller risikoen for at udvikle sådanne vil kunne forebygges med en tidlig, forebyggende indsats.Indsatserne vil give kommunalbestyrelsen mulighed for at kunne vælge at sætte ind med tidlig, forebyggende hjælp i form af generelle tilbud med fo-rebyggende og aktiverende sigte, gruppebaserede tilbud, støtte til befor-dring samt forbedret samarbejde med civilsamfundet og den frivillige sek-tor.

 

  • Borgere med få, afgrænsede og relativt enkle hjælpebehov, hvor der ikke er behov for at iværksætte en udredning af borgerens behov. Det vil sige borgere, hvor funktionsnedsættelsen er åbenbar, og hjælpebehovet relativt entydigt.Ud over de ydelser, der kan gives som led i en tidlig, forebyggende indsats, omfatter hjælpen til denne gruppe borgere hjælpemidler og forbrugsgoder, herunder reparation og genbevilling af hjælpemidler og tidsbegrænset til-deling af hjælpemidler og forbrugsgoder samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v.For hjælpemidler og forbrugsgoder foreslås det, at de nugældende regler videreføres uændret i forhold til tildeling af støtte, men at der gives mulig-hed for forenklet sagsbehandling og standardisering af den udmålte støtte. For personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v. foreslås det, at de nugæl-dende regler videreføres uændret.

 

  • Borgere med særlige sociale problemer eller en varig og/eller betydelig funktionsnedsættelse, som har komplekse og betydelige problemstillinger og dermed brug for en særlig social indsats.Ud over de ydelser, som kan gives som led i en tidlig, forebyggende indsats, samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v., hjælpemidler og forbrugs-goder, omfatter hjælpen til denne gruppe borgere ydelser, der har karakter af omfattende hjælp. Herunder foreslås dels en række ydelser samlet i en tilbudsvifte, hvor der kan ske hel eller delvis substitution mellem ydelserne, f.eks. socialpædagogisk bistand og midlertidige botilbud, dels nogle ydelser uden for tilbudsviften, hvor der ikke kan ske substitution mellem ydelserne, f.eks. borgerstyret personlig assistance og ledsagelse.’En afgørelse om ydelser i form af omfattende hjælp fra såvel tilbudsviften som ydelser udenfor forudsætter en udredning af borgeren samt en hand-leplan, som skal indeholde mål for indsatsen samt løbende opfølgning med henblik på at vurdere, om indsatsen for borgeren fortsat er den rette. Hver-ken udredning eller handleplan skal være mere omfattende end formålet tilsiger.

Brugerklubbens bestyrelse vil læse materialet grundigt og om nødvendigt afgive høringssvar.

Læs mere her