Author: Jesper Mathiesen

Needcare er gået konkurs

Brugerklubben er blevet bekendt med, at BPA-administratoren Needcare er gået konkurs. Konkursen medfører unægtelig en frustration og bøvl hos de medlemmer der har haft overdraget arbejdsgiveransvaret til dette firma. Brugerklubben er ærgerlig over, at vi desværre må se endnu en konkurs.

Brugerklubben anbefaler medlemmer at læse på denne side, hvor du kan læse mere om hvordan man som hjælper og tildels bruger skal forholde sig.

Brugerklubben har principielt valgt ikke at have en liste over firmaer vi kan anbefale. Vi indgår dog gerne i en konkret dialog omkring BPA. Vi anbefaler vores medlemmer at slå koldt vand i blodet og ikke vælge en ny leverandør, førend dette er grundigt overvejet. Ligeledes kan vi anbefale at man har en bisidder med til mødet med en leverandør, således man har det bedste grundlag for en fornyet vurdering.

Formanden træder af

IMG_0007Jeg, Jesper Mathiesen, har mandag aften meddelt bestyrelsen at jeg ikke genopstiller som formand for Brugerklubben i Århus.

Jeg må erkende, at hvervet som formand ikke længere er foreneligt med arbejde som socialrådgiver i Aarhus Kommune. Jeg må erkende at formandsskabet for klubben tager mere tid end jeg aktuelt er i stand til at give. Det fortjener Brugerklubben ikke. Finn Mørup Jensen har ligeledes meddelt at han ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen har ved samme lejlighed planlagt dette års generalforsamling, som foreløbigt er datosat til 29.10.2014. Generalforsamlingen kommer formentlig til at foregå på Lyngåskolen eller Abildgade, afhængig af om vi kan få et mødelokale der er stort nok. Der vil komme en særskilt indbydelse ud pr. “snail” mail i god tid inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at møde op og være med til at forme fremtiden for Brugerklubben. Vi håber at mange har lyst til at stille op til vores spændende bestyrelsesarbejde. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt formanden eller en af de andre i bestyrelsen.

Ministersvar ang. BPA

billede

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 30. april 2014 følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds endelige svar på spørgsmål nr. 91 (ad L 147).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stine Brix (EL).

Der er kommet et svar fra Manu Sareen, socialminister, omkring hviletidsreglerne i BPA. Der er to forhold i brevet som Brugerklubben vurderer, at have interesse.

1) Ministeren oplyser, at satspuljepartierne på et møde den 20. maj 2014 blev enige om at indstille til Folketingets Socialudvalg, at der ikke afgives betænkning over lovforslaget. Hvis udvalget følger denne indstilling, betyder det, at lovforslaget ikke fremmes til videre behandling i Folketinget.

2) Arbejdstilsynet er blevet spurgt om, om kommunerne har pligt til at føre tilsyn med om arbejdsmiljøet bliver overholdt i de enkelte hjem. Det har de ikke. Denne opgave påhviler fuldt ud Arbejdstilsynet. De må og kan fortsat dog vejlede om gældende regler. Brugerklubben anbefaler også, at man følger de gældende regler på området og henviser til Sikkerhedsforum, hvor der er gode beskrivelser af hvilke regler der findes gældende og anvendt på BPA-området.

Læs hele svaret her

Vedtagelse af lovforslag 147 omkring Borgerstyret Personlig Assistance er angivet udsat

kalender2Flere “uofficielle” kilder rundt i handicaporganisationer fortæller, at L147 omhandlende BPA er udsat til efteråret. Det er ikke bekræftet af socialministeriet.

Vi kender ikke årsagen hertil, men det kunne tyde på at der er behov for yderligere justeringer, på baggrund af de mange henvendelser som lovgiverne har modtaget.

Har du endnu ikke fået givet din mening til kende, så kan du nå det endnu. Skriv til Socialminister Manu Sareen på denne e-mail: sm@sm.dk – og til Folketingets Socialudvalg via denne webside.

 

Brugerklubben har modtaget svar fra ministeren

billede

Tak for bruger- og hjælperklubbernes kommentarer til lovforslaget om justeringer af BPA-reglerne, som i øjeblikket er under behandling i Folketinget.

Et af de vigtigste elementer i BPA-ordningen, og som vi også fastholder med det aktuelle lovforslag, er fleksibiliteten, og at borgerens selvbestemmelse er i centrum. Et af formålene med BPA-ordningen er således at give mulighed for, at borgeren kan opbygge eller bevare en aktiv tilværelse trods et omfattende handicap. 

Læs mere

Brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

Skærmbillede 2014-04-14 kl. 18.07.12

Bestyrelsen har, sammen med Klubben for brugere og hjælpere i Nordjylland og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland, sendt et brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A) – sidstnævnte fordi hun ved fremsættelsen af L147 udtrykte, at handicaphjælpere fortjener løn som den sammenlignelige faggruppe. I brevet omtales også hviletidsudfordringen.

Læs her