Brugerklubbens generalforsamling

Dato: lørdag d. 16. november 2019

Tid: kl. 13.00 – 16.00

Sted: Handi-K@, Engtoften 7 A, 8260 Viby J.

Vi starter med en omgang smørrebrød. Herefter kommer muligvis indslag.

Herefter generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget
  7. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt   

Bestyrelsesmedlemmer på valg: John, Martin og Jytte.

Tilmelding til generalforsamling m/smørrebrød og vand senest 8. nov. til lpj@stofanet.dk

Mød op og vær med i en diskussion om, hvad skal Brugerklubben lave i fremtiden.

Har du fornyet dit medlemskab? Betal via MobilePay på nr. 40759 eller overførsel til 1551 5776597.

Vi glæder os til at møde dig.

Hilsen
Bestyrelsen

Netværksmøde om rekruttering og ny Jobtavle

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Tirsdag d. 26. marts fra 15 – 18

Handi-K@
Engtoften 7A
8260 Viby

LOBPA får snart en ny Jobtavle. Jobtavlen er din unikke mulighed for at søge din næste handicaphjælper til dit team. Du kan slå job op på vores målrettede jobside eller søge blandt de mange CV-kandidater i vores store database.

Det er temaet for dette netværksmøde, hvor vi gerne vil give dig en introduktion til vores nye system samt høre dine forslag til at gøre systemet endnu bedre. Du vil også have mulighed for at lege med systemet selv. Tag gerne din computer med.

Vi byder på kaffe, kage og godt samvær.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 22. marts 2018 kl. 12.00 her eller via mail til jm@lobpa.dk. Du kan også kontakte netværkskoordinator John Busk Sørensen på tlf. 4018 1456, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Ferierejse i 2019?

Til alle BPA-brugere i Aarhus Kommune.

Hermed vil vi gerne informere om en praksisændring i mulighederne for ekstra hjælp i forbindelse med ophold i udlandet.

Ændringen gælder med virkning fra 2019. Der kan fremover kun opnås bevilling til ekstra hjælp til én udlandsrejse pr. kalenderår – og rejsen kan højest have en varighed på op til max. 14 dage.

Baggrunden for denne praksis- ændring er tidligere forskelle i praksis i antal af rejser og i rejse- længden. Fra 2019 skal forvaltningen følge en fast linje efter Anke- styrelsens principafgørelse 96-16:

”En rejse på 14 dage i udlandet kan almindeligvis betegnes som et kortvarigt ophold henset til, at de fleste lønmodtagere har 5-6 ugers ferie om året. Det er ikke ualmindeligt at holde 14 dages ferie i udlandet i sammenhæng. 3 uger kan derimod ikke betegnes som et kortvarigt ophold, og mere end én årlig udlandsrejse ligger udover, hvad der kan be- tegnes som almindeligt.”

Hvis du planlægger udlandsrejse i 2019 – og har brug for ekstra hjælp – så skal du indsende din an- søgning snarest muligt, brug skemaet på næste side. Du kan bruge det samme skema til ansøgning om ekstra hjælp under rejser indenfor landets grænser.

Vi vil gerne kunne give dig hurtigt svar på din ansøgning, men vil have brug for 1-2 måneder – især hvis det er første gang, du søger om ekstra hjælp, da der kan være brug for at indhente yderligere oplysninger.

Lovgrundlaget fremgår af udlandsbekendtgørelsen. Den korte udgave er følgende:

* Du kan frit tage på rejse til udlandet med din BPA-ordning i op til en måned uden at ansøge kommunen – dog forudsat at du ikke har brug for ekstra hjælp.

* Er dit midlertidige ophold i udlandet på mere end en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om godkendelse. Du må forvente krav om tilbagebetaling af tilskud, hvis du rejser uden godkendelse.

* I forbindelse med kortvarige ophold i udlandet kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dæk- ning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

Serviceniveauet i Aarhus Kommune er fastlagt til:
En bevilling af ekstra hjælp følger kalenderåret, og kan ikke ”spares sammen” eller overføres til næste år. Der kan kun udmåles ekstra timer svarende til det faktiske og konkrete behov for ekstra hjælp. Når hjælperen ikke har opgaver, ydes der ikke tilskud til løn. Det er i alle tilfælde en betingelse, at der vælges et sædvanligt opholdssted – feriemål, så der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der kræver ekstra timer eller en ekstra hjælper.

* Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan der ydes ekstra hjælpetimer. Særlige tilfælde kan for eksempel være, at de fysiske og praktiske forhold ved at være væk hjemmefra, gør det nødvendigt at bruge mere tid end sædvanligt til pleje.

* I ganske særlige tilfælde kan det være nødvendigt med to hjælpere samtidigt.

Såfremt der er et anerkendt be- hov for timer til 2. hjælper, kan der dækkes lønudgiften for de bevilgede ekstra timer samt rejse- og opholdsudgifter for hjælper nr. 2.

Ved bevilling af ekstra hjælper under ophold udenfor hjemmet kan der for en hjælper nr. 2 ydes tilskud svarende til den faktiske udgift for rejse- og ophold – dog maksimalt op til kr. 1.000 pr. døgn – beregnet med baggrund i Danmarks Statistik – Ferierejser.

Du kan læse mere om reglerne om udlandsophold her, hvor DUKH har lavet en grundig gennemgang. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte rådgiveren eller svare tilbage på dette indlæg, hvis du har spørgsmål.

Skema til ferierejsen – Brugeren_95_AAA

Med venlig hilsen
Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap, 23-11-2018

Forlig om budget i Aarhus

Kære læsere

Der er for nylig indgået forlig i byrådet i Aarhus Kommune.

På BPA-området er følgende besluttet:

”Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance”

Forliget rækker over årene 2019 – 2022.

Økonomisk bliver nettoændringen for hvert år en besparelse på kr. 1.770.000. Og en ændring i personaleressourcerne på 0,5 medarbejder.

I ord betyder forliget:

• Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området
• Delvis nedlæggelse af organisation BPA Aarhus
• Nedlæggelse af organisation BPA Arbejdsmiljø Aarhus
• Nedlæggelse af bladet ”Brugeren”
• Reduktion af arbejdsgiverbidraget
• Reduceret statsrefusion for særligt dyre enkeltsager
• Skærpet visitation og opfølgning
• Der investeres i én medarbejder

Og lidt flere ord:

I et tidligere forlig hed det: ”igangsætte initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år”. Socialforvaltningens analyse peger på nogle handlemuligheder, som kan iværksættes.

Skærpelse af visitation og opfølgning i BPA sagerne. En øget bevågenhed på den almindelige sagsopfølgning. Skærpet fokus i visitationen. Opfølgning på arbejdslederevnen og den bevilgede støtte til nattedækning. Mødet med borgeren skal være mere praktisk orienteret, med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau.

Endelig hedder det i det vedtagne spareforslag 2019 – 2022 (MSB – 32):

”Skærpelse af visitation og opfølgning i sagerne kan indebære et sænket serviceniveau i borgernes ordning. Dette kan medføre flere ankesager. I forhold til de øvrige tiltag, vil borgerne kunne opleve en reduktion i service, hvad angår rådgivning og kommunikation om ordningen.”

Med venlig hilsen

“Brugerens” redaktør, Per Jacobsen

(Indlægget er set af Lars)

Høringssvar fra Brugerklubben i Århus

Brugerklubben har på bestyrelsesmødet d. 04.09.2018 drøftet spareforslag MSB 32 og finder de omfattende nedskæringer på den service, der sætter os i stand til selv at være arbejdsgivere stærkt forurolignende og nedslående. Hvordan har kommunen tænkt sig fremover at tilvejebringe den nødvendige rådgivning og vejledning om opgaver og ansvar, der er forbundet med at være arbejdsgiver og de forhold, der gælder om arbejdsgiveransvar i forhold til arbejdsmiljølovgivning?

 

BPA-Aarhus

“Vores” kontor, der i sin tid blev oprettet af brugere og hjælpere med tilskud fra kommunens forsøgsmidler, er det centrale punkt i den rådgivning og vejledning, der stilles til rådighed for brugerne. Herunder oplysning om alle mulige ting i tilværelsen vi støder på i dagligdagen som personer med handikap, uden at det nødvendigvis er BPA relateret.

At henvendelse kan ske anonymt, betragter vi som et stærkt kort, da medlemmerne giver udtryk for, at man her kan diskutere problemstillinger med andre personer med handikap, som man ikke nødvendigvis har lyst til at dele med sagsbehandlerne.

En anden vigtig funktion er job- og vikarformidlingen. Selv om digitaliseringen allerede er inddraget, er der stadigvæk brug for den direkte vikarformidling. Skæres der ned her, vil der sandsynligvis være behov for yderligere brug af vikarbureauer.

Desuden er kontoret indvolveret i àjourføringen af Håndbogen og hvem skal erstatte den indsats?

Kontoret er bemandet med 3 deltidsstillinger – 2 flex- og 1 skånejob – og vi anser ikke den resterende digitaliseringsmulighed som værende tilstrækkeligt grundlag for en personalereduktion af det skitserede omfang uden, at det voldsomt vil gå ud over serviceniveauet.

 

BPA-Arbejdsmiljø

Gennem de ca. 25 år BPA-arbejdsmiljø har eksisteret, er der opbygget en omfattende viden på netop vort specielle område. Endvidere er der oprettet en hjemmeside, hvor brugerne og hjælperne kan søge svar på eventuelle spørgsmål.

Vi vil især fremhæve vort APV-materiale, som er markedets enkleste og lettest forståelige. Det har krævet års arbejde at nå frem til dette resultat.

Vores største bekymring er: Hvem skal holde hjemmesiden opdateret? Hvordan udvikles nyt materiale i fremtiden til gavn for brugere og hjælpere?

Vi har hele tiden det dilemma, at kun en del af arbejdsmiljølovområdet er gældene, da vore hjælperes ansættelse ikke er omfattet af en overenskomst.

Spørger man f.eks. i MSO, forstår de ikke vore hjælperes ansættelsesvilkår i forhold til arbejdsmiljøloven.

Det er kun i BPA-arbejdsmiljø, at denne viden er tilgængelig og herfra der kan hentes rådgivning og vejledning.

 

BPA-forflytningskonsulent

BPA-arbejdsmiljøs eneste kontakt til Voksenhandikap og ad den vej er BPA-arbejdsmiljøs specifikke ønsker til sagsbehandlerne om spørgsmål i.f.m. opfølgning af BPA-ordningen blevet kanaliseret.

Herudover har forflytningskonsulenten lavet en lang række forflytningsbeskrivelser i brugerens eget hjem til brug for vikarer og nye hjælpere. Konsulenten følger også hjælpemiddelmarkedet og finder her f.eks. et hjælpemiddel, der netop kan gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen.

Hjælpemidler fra MSO leveres ved døren uden instruktion. Også her er forflytningskonsulenten i aktivitet. 

Ligeledes vil der ved de fremadskridende sygdomme være behov for justeringer i en allerede udarbejdet forflytningsopgave.

 

Honorar til Brugerens redaktør

Brugerklubben fik for mange år siden tilknyttet et halvtids skånejob som informationsmedarbejder og redaktør af bladet “Brugeren”. Da den nuværende redaktør faldt for aldersgrænsen(65 år) blev bruttolønnen konverteret til et honorar.

“Brugeren” sendes til alle personer med en BPA-ordning bosiddende i Aarhus Kommune og er gennem årene brugt som informationskanal for Kommunen v/Voksenhandikap, BPA-arbejdsmiljø, BPA-forflytningskonsulent og BPA-Aarhus.

Det skal understreges, at det har været en gratis informationskanal, der har ramt alle BPA-brugere og sandsynligvis et stort udsnit af hjælperne.

Udgifterne til trykning og forsendelse beløber sig til ca. kr. 35.000 årligt, som dækkes af annonceindtægter, men bortfald af honorar til redaktøren vil give bladet dødsstødet.

 

Afskaffelse af løntrin 13

Brugerklubbens bestyrelse finder afskaffelsen uanstændig. Kommunen straffer de relativt få hjælpere, der i årevis trofast og samvittighedsfuldt har udført arbejdet som handicaphjælper.

 

Ekstra medarbejder

Den ekstra medarbejder, der skal være med til at skærpe visitation og opfølgning, må opfattes som en krigserklæring.

Ved sidste stormøde oplevede vi en positiv og imødekommende holdning fra Kommunens side, der tegnede godt for samarbejdet fremover. Dette nye tiltag kan kun tolkes som en mistænkeliggørense af BPA-brugerne og lægger op til konfrontation og utryghed blandt brugerne.

Efter flere år uden opfølgning blev niveauet strammet kraftigt i 2012 og justeret de senere år iflg. afgørelser i Ankestyrelsen. Vi forventer, at mange af vore medlemmer, der stadigvæk selv er arbejdsgivere, nu vælger at krybe i ly hos firmaerne, når al rådgivning og vejledning er skåret ned til ukendelighed.

I et høringssvar fra Brugerklubben december 2012 gav vi udtryk for, at områdets overgang fra ikke-styrbart til styrbart på længere sigt vil ødelægge BPA-ordningen p.g.a. fremtidige krav om beskæringer af budgettet.

I denne omgang nøjes Kommunen med at fjerne det meste rådgivning og vejledning og opruste på visitation og opfølgning. Hvad bliver det næste?

 

Hilsen

Brugerklubbens bestyrelse

Netværk Østjylland afholder et møde tirsdag den 22. maj 2018

Netværk i Østjylland afholder et netværks-møde tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16 – 18 på Handi-K@, Engtoften 7A, 8260 Viby J

Det er en glæde for Netværk Østjylland at invitere til en hyggelig eftermiddag, som vil handle om ”BPA og love og regler”. Det vil foregå på Handi-K@ tirsdag den 22. maj.

Der vil være te, kaffe, sodavand og kage (“træstammer”).

Tilmelding til LOBPA på www.lobpa.dk eller til tovholder John Busk Sørensen på jbs@handi-travel-info.dk senest 15. maj.

 

I samarbejde med

Pressemeddelelse – I år er det Frivillig år

I 2018 er Aarhus europæisk frivillighovedstad, hvor er der fokus på alle dem som arbejder frivilligt, og torsdag d. 24.maj holder vi Frivilligmesse på Godsbanen i Aarhus fra kl. 13.00 – 18.00.

Handi Travel Info er en frivillig organisation, som arbejder med rejser til mennesker med et handicap, både i Danmark og i udlandet. Vi arbejder sammen med Handi Adgang, som har fokus på adgangsforhold i Aarhus og omegn. Vi bor på Handi-Ka, som er et dagtilbud for mennesker med et handicap, hvor vi har mange aktiviteter.

Torsdag d. 24. maj er Handi Travel Info og Handi Adgang gået sammen om en stand på Godsbanen, hvor vi bl.a. vil informere om adgangsforhold, når man går i byen eller i biografen som et menneske med et handicap. I den forbindelse snakker vi også om ferier eller forlængede weekender.

Ud over vores stand, laver vi også en workshop, hvor man kan prøve at være handicappet. Det kan foregå ved at man låner en elektrisk eller en manuel kørestol og tager turen på vores forhindringsbane, hvor man bl.a. skal forcere nogle trin. 

Handi Travel Info og Handi Adgang forventer at få en hyggelig dag, samt at få udbygget vores netværk. Desuden vil vi arbejde på at formidle vores budskab til mange mennesker, og også få sat fokus på hvad det vil sige at sidde i kørestol.

I kan træffe mig på 40181456 eller 21755628

Mvh. John Busk Sørensen, leder af Handi Travel Info

Har du BPA og bor i Østjylland?

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens nye netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Torsdag d. 7. december fra 13.30 – 16.00

Marselisborgcentret, Bygn. 3
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

LOBPA og Brugerklubben i Århus inviterer til opstartsmøde omkring start af netværksgruppen i Østjylland.

Netværket er din mulighed for at møde andre med BPA og tale om de udfordringer, der kan være i dagligdagen med BPA. Her får du sparring og hyggeligt samvær med andre arbejdsledere & arbejdsgivere.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 30. november kl. 12.00 på www.lobpa.dk eller jm@lobpa.dk