Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Brugerklubben i Århus.

§ 2
Ret til at blive medlem af klubben har enhver fysisk handicappet person bosiddende i Aarhus Kommune med en BPA-ordning

 • stk. 2.
  Som passivt medlem kan optages enhver person med fysisk handicap med BPA-ordning samt andre med interesse herfor

§ 3
Klubbens formål er:

 • at være et forum, hvor medlemmerne kan diskutere fordele og ulemper ved hjælperordninger og støtte hinanden med eventuelle kollektive og/eller individuelle problemer
 • at repræsentere medlemmerne og varetage deres interesser over for såvel offentlige myndigheder samt instanser der varetager arbejdsgiveransvaret. Ligeledes over for hjælperne og deres faglige organisationer

§ 4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

  • stk. 2.
   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen
  • stk. 3.
   Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt til samtlige medlemmer med 3 ugers varsel
Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
  • Valg til bestyrelse og af 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt
 • stk. 4.
  Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt de af bestyrelsen indbudte og af generalforsamlingen godkendte personer
 • stk. 5.
  Taleret på generalforsamlingen har alle medlemmer, samt personer, som generalforsamlingen giver taleret
 • stk. 6.
  Stemmeret og valgbarhed har alle aktive medlemmer af klubben jvf. § 2. stk. 1. Et medlem kan efter skriftlig fuldmagt stemme for et andet
 • stk. 7.
  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra forslag vedr. vedtægtsændringer, jf. § 9
 • stk. 8.
  Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, der underskrives af dirigenten og referenten

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelsen sker skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 • stk. 2.
  Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 3 medlemmer afgår ulige år, de øvrige 2 medlemmer afgår lige år. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår før pågældendes valgperiode er udløbet, indtræder i stedet den suppleant, der fik størst stemmetal ved generalforsamlingen, og sidder hele valgperioden ud. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår på den ordinære generalforsamling, men før valgperiodens udløb, foretages nyvalg til bestyrelsen, således at den ny indvalgte kun sidder et år.
 • stk. 3.
  Suppleanterne er på valg hvert år
 • stk. 4.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
 • stk. 5.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede
 • stk. 6.
  Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og endnu et bestyrelsesmedlem

§ 7
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen. Kontingentet betales helårligt forud senest pr 1/4. Kontingentet dækker medlemskab i 1 kalenderår.

 • stk. 2.
  Enhver deltagelse i Brugerklubbens arrangementer forudsætter medlemskab

§ 8
Regnskabsåret løber fra 1/10-30/9.
Driftsregnskab og status pr. 30/9 skal afleveres til revisorerne seneste 15/10.

§ 9
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, samt sendes ud til samtlige medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/6 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtage vedtægtsændringer ved simpelt stemmeflertal.

§ 10
Forslag om opløsning af klubben skal behandles og vedtages som forslag om vedtægtsændringer.
Ved opløsning af klubben afgør den generalforsamling, der opløser klubben, hvordan klubben eventuelle midler skal anvendes.

§ 11
Disse vedtægter træder i kraft d. 14-11-2011