Forlig om budget i Aarhus

Kære læsere

Der er for nylig indgået forlig i byrådet i Aarhus Kommune.

På BPA-området er følgende besluttet:

”Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance”

Forliget rækker over årene 2019 – 2022.

Økonomisk bliver nettoændringen for hvert år en besparelse på kr. 1.770.000. Og en ændring i personaleressourcerne på 0,5 medarbejder.

I ord betyder forliget:

• Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området
• Delvis nedlæggelse af organisation BPA Aarhus
• Nedlæggelse af organisation BPA Arbejdsmiljø Aarhus
• Nedlæggelse af bladet ”Brugeren”
• Reduktion af arbejdsgiverbidraget
• Reduceret statsrefusion for særligt dyre enkeltsager
• Skærpet visitation og opfølgning
• Der investeres i én medarbejder

Og lidt flere ord:

I et tidligere forlig hed det: ”igangsætte initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år”. Socialforvaltningens analyse peger på nogle handlemuligheder, som kan iværksættes.

Skærpelse af visitation og opfølgning i BPA sagerne. En øget bevågenhed på den almindelige sagsopfølgning. Skærpet fokus i visitationen. Opfølgning på arbejdslederevnen og den bevilgede støtte til nattedækning. Mødet med borgeren skal være mere praktisk orienteret, med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau.

Endelig hedder det i det vedtagne spareforslag 2019 – 2022 (MSB – 32):

”Skærpelse af visitation og opfølgning i sagerne kan indebære et sænket serviceniveau i borgernes ordning. Dette kan medføre flere ankesager. I forhold til de øvrige tiltag, vil borgerne kunne opleve en reduktion i service, hvad angår rådgivning og kommunikation om ordningen.”

Med venlig hilsen

“Brugerens” redaktør, Per Jacobsen

(Indlægget er set af Lars)