Lovgivning generelt

Revision af Lov om social service

Vedr. Høring over forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Undertegnede – Brugerklubben (Aarhus), Bruger og Hjælper Gruppen i Syd og Midtjylland og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland – er ikke på høringslisten. Vi tillader os alligevel, som repræsentanter for brugerne af Borgerstyret Personlig Assistance og hjælpere, at fremsende vores bemærkninger.

Læs mere her.

Se lovforslaget her. (hentes som Wordfil)

Se vores høringssvar her.

Åben høring om BPA-ordningen

billede
Åben høring om BPA-ordningen

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg inviterer til åben høring om BPA-ordningen tirsdag den 26. april 2016 kl. 9.00-11.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at drøfte den Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA) og herunder at få belyst, hvordan ordningen fungerer i dag i sin nuværende form, og hvordan den fremadrettet kan udvikles.

Der vil være oplæg fra:

  • Kommunernes Landsforening
  • Dansk Erhverv
  • FOA
  • Muskelsvindfonden

Programmet for høringen er under udarbejdelse og opdateres på siden her.

Tilmelding 

Tilmelding til høringen er nødvendig og skal ske senest mandag den 25. april kl. 11.00. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en e-mail med angivelse af navn(e) og organisation til tilmelding@ft.dk

Vigtigt: Angiv navnet på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

Forenkling af reglerne for personlig hjælp på børnehandicap-området.

billedeFolketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2016 om ændring af reglerne i lov om so- cial service og andre love med henblik på at sikre, at hjælp til forældre, der har et barn med handicap, bevilges efter én samlet vurdering.

Lovforslaget skal sikre, at hjælpen er sammenhængende, overskuelig, fleksibel og koordineret og dækker familiens og barnets samlede behov, og at det er uden betydning for forældrene, at hjælpen har hjemmel i flere love og bestemmelser.

Læs mere her eller hos Muskelsvindsfonden.

Dr.dk skriver: Manu Sareen bøjer sig og stopper udskældt handicapforslag

Efter hård kritik fra handicaporganisationer fortæller socialminister Manu Sareen nu, at han sætter en stopper for regeringens forslag om ændringer af serviceloven.

“Et absurd og ensidigt knæfald for KL’s krav om endnu større handlefrihed i kommunerne”.

Kritikken har været hård af et forslag om ændringen af serviceloven – så hård, at socialminister Manu Sareen nu vælger at bøje sig for presset.

– Jeg har valgt at lytte til de høringssvar, der er kommet, siger Manu Sareen til DR Nyheder.

Læs mere

Lovforslag om nye principper for tildeling af serviceydelser til voksne

Skærmbillede 2013-12-20 kl. 15.53.31

Med lovforslaget foreslås en tydeliggørelse af formålet med hjælpen efter service-loven. Desuden foreslås, at servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer bygges op omkring en målgruppe-tilgang med følgende tre målgruppeafgrænsninger med tilhørende ydelser og tilbud:

 

  • Borgere med lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer eller borgere, som er i risiko for at udvikle lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer, hvor risikoen for forværring af funktionsnedsæt-telsen/de sociale problemer eller risikoen for at udvikle sådanne vil kunne forebygges med en tidlig, forebyggende indsats.Indsatserne vil give kommunalbestyrelsen mulighed for at kunne vælge at sætte ind med tidlig, forebyggende hjælp i form af generelle tilbud med fo-rebyggende og aktiverende sigte, gruppebaserede tilbud, støtte til befor-dring samt forbedret samarbejde med civilsamfundet og den frivillige sek-tor.

 

  • Borgere med få, afgrænsede og relativt enkle hjælpebehov, hvor der ikke er behov for at iværksætte en udredning af borgerens behov. Det vil sige borgere, hvor funktionsnedsættelsen er åbenbar, og hjælpebehovet relativt entydigt.Ud over de ydelser, der kan gives som led i en tidlig, forebyggende indsats, omfatter hjælpen til denne gruppe borgere hjælpemidler og forbrugsgoder, herunder reparation og genbevilling af hjælpemidler og tidsbegrænset til-deling af hjælpemidler og forbrugsgoder samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v.For hjælpemidler og forbrugsgoder foreslås det, at de nugældende regler videreføres uændret i forhold til tildeling af støtte, men at der gives mulig-hed for forenklet sagsbehandling og standardisering af den udmålte støtte. For personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v. foreslås det, at de nugæl-dende regler videreføres uændret.

 

  • Borgere med særlige sociale problemer eller en varig og/eller betydelig funktionsnedsættelse, som har komplekse og betydelige problemstillinger og dermed brug for en særlig social indsats.Ud over de ydelser, som kan gives som led i en tidlig, forebyggende indsats, samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v., hjælpemidler og forbrugs-goder, omfatter hjælpen til denne gruppe borgere ydelser, der har karakter af omfattende hjælp. Herunder foreslås dels en række ydelser samlet i en tilbudsvifte, hvor der kan ske hel eller delvis substitution mellem ydelserne, f.eks. socialpædagogisk bistand og midlertidige botilbud, dels nogle ydelser uden for tilbudsviften, hvor der ikke kan ske substitution mellem ydelserne, f.eks. borgerstyret personlig assistance og ledsagelse.’En afgørelse om ydelser i form af omfattende hjælp fra såvel tilbudsviften som ydelser udenfor forudsætter en udredning af borgeren samt en hand-leplan, som skal indeholde mål for indsatsen samt løbende opfølgning med henblik på at vurdere, om indsatsen for borgeren fortsat er den rette. Hver-ken udredning eller handleplan skal være mere omfattende end formålet tilsiger.

Brugerklubbens bestyrelse vil læse materialet grundigt og om nødvendigt afgive høringssvar.

Læs mere her

Ministersvar ang. BPA

billede

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 30. april 2014 følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds endelige svar på spørgsmål nr. 91 (ad L 147).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stine Brix (EL).

Der er kommet et svar fra Manu Sareen, socialminister, omkring hviletidsreglerne i BPA. Der er to forhold i brevet som Brugerklubben vurderer, at have interesse.

1) Ministeren oplyser, at satspuljepartierne på et møde den 20. maj 2014 blev enige om at indstille til Folketingets Socialudvalg, at der ikke afgives betænkning over lovforslaget. Hvis udvalget følger denne indstilling, betyder det, at lovforslaget ikke fremmes til videre behandling i Folketinget.

2) Arbejdstilsynet er blevet spurgt om, om kommunerne har pligt til at føre tilsyn med om arbejdsmiljøet bliver overholdt i de enkelte hjem. Det har de ikke. Denne opgave påhviler fuldt ud Arbejdstilsynet. De må og kan fortsat dog vejlede om gældende regler. Brugerklubben anbefaler også, at man følger de gældende regler på området og henviser til Sikkerhedsforum, hvor der er gode beskrivelser af hvilke regler der findes gældende og anvendt på BPA-området.

Læs hele svaret her

Vedtagelse af lovforslag 147 omkring Borgerstyret Personlig Assistance er angivet udsat

kalender2Flere “uofficielle” kilder rundt i handicaporganisationer fortæller, at L147 omhandlende BPA er udsat til efteråret. Det er ikke bekræftet af socialministeriet.

Vi kender ikke årsagen hertil, men det kunne tyde på at der er behov for yderligere justeringer, på baggrund af de mange henvendelser som lovgiverne har modtaget.

Har du endnu ikke fået givet din mening til kende, så kan du nå det endnu. Skriv til Socialminister Manu Sareen på denne e-mail: sm@sm.dk – og til Folketingets Socialudvalg via denne webside.

 

Brugerklubben har modtaget svar fra ministeren

billede

Tak for bruger- og hjælperklubbernes kommentarer til lovforslaget om justeringer af BPA-reglerne, som i øjeblikket er under behandling i Folketinget.

Et af de vigtigste elementer i BPA-ordningen, og som vi også fastholder med det aktuelle lovforslag, er fleksibiliteten, og at borgerens selvbestemmelse er i centrum. Et af formålene med BPA-ordningen er således at give mulighed for, at borgeren kan opbygge eller bevare en aktiv tilværelse trods et omfattende handicap. 

Læs mere

Brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

Skærmbillede 2014-04-14 kl. 18.07.12

Bestyrelsen har, sammen med Klubben for brugere og hjælpere i Nordjylland og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland, sendt et brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A) – sidstnævnte fordi hun ved fremsættelsen af L147 udtrykte, at handicaphjælpere fortjener løn som den sammenlignelige faggruppe. I brevet omtales også hviletidsudfordringen.

Læs her