Aarhus Kommune

Stormøde – Torsdag d. 2. november 2017

Fælles stormøde om BPA ordningen

Mødet holdes i samarbejde mellem Brugerklubben i Aarhus og Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap

Torsdag den 2. november kl. 15-18

Festsalen i Lokalcenter Abildgården
Skovvangsvej 99
8200 Aarhus N

 1. Velkomst ved Lars P. Jacobsen og Tina Fendinge med præsentation af dagsorden kort intro med historien
 2. Det nye serviceniveau – afdelingsleder Michael Pank
 3. Status på efterbetaling fra august 2016 – kontorchef Jens E. Guld
 4. BPO portalen hjemtaget til kommunen – kontorchef Jens E. Guld
 5. Pause – med boder
 6. Ny lovgivning fra 2018 – ved Tina Fendinge
 7. BPA Forsikring – ved Lars Erik Bonnesen
 8. Boder fortsat
 9. Afslutning

I pauserne er der mulighed for at besøge boderne. Her kan du få svar på spørgsmål og bidrage med dine kommentarer og forslag. Hvis du afleverer skriftlige spørgsmål vil du senere får et direkte skriftligt svar. Der vil være 5 Boder:

 

 1. BPA Arbejdsmiljø Aarhus
 2. Serviceniveau og takster – BPA Kursus
 3. Portalen – Pensionsordning – Lønseddel
 4. Vejledning – BPA Aarhus, kontoret i Sonnesgade
 5. BPA Forsikring

 

Der vil i næste nummer af bladet Brugeren komme en artikel med opsamling af generelle spørgsmål og svar fra mødet. Desuden vil BPA Håndbogen blive opdateret.

Tina Fendinge er ordstyrer – Brugerklubben byder på kage, kaffe, the og vand

Med venlig hilsen
Brugerklubben i Aarhus og Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap

 

Vedr. fejludbetaling af tillæg i maj og juni 2017

Vi informerer hermed om at der er konstateret en fejl i udbetalingen af tillæg på vagter i maj og juni måneden.

For maj måned er der bl.a. tale om en fejl den 1. maj. Hvor weekendtillægget ikke er blevet udbetalt i de korrekte tidsrum.

For juni måned er der fejl i udbetalingen af forskudt tidstillægget i tidsrummet 17-00, tirsdag den 6. juni.

Korrektioner af manglende tillæg udbetales kun ved henvendelse pr. mail til 1918@kmd.dk. Ved henvendelse skal der oplyses handicaphjælperens cpr-nummer og medarbejdernummer, samt måneden hvor der er sket fejludbetaling og hvor mange tillæg som der menes at mangle.
Herefter vil KMD BPO undersøge evt. fejl og foretage udbetaling af manglende tillæg.

Obs. arbejdsrapporterne bedes gennemgået for fejl inden de sendes til BPO.

Med venlig hilsen

Martina Mikkelsen
KMD BPO
– Som varetager lønadministration på vegne af Aarhus Kommunes institutioner og til-knyttede selvejende institutioner

Nyt fra Aarhus Kommune

Aarhus Kommune justerer løn og tillæg til BPA-hjælpere

På baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen justerer Aarhus Kommune nu på administrationsgrundlaget for beregning af løn og tillæg til BPA hjælpere. Det betyder, at tilskuddet til BPA-hjælpernes løn fremover bliver sidestillet med kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale

i forhold til:

 • tidsbestemte tillæg,
 • stedbestemte tillæg,
 • funktions- og kvalifikationstillæg m.v.,
 • arbejdsmarkedspension og
 • anciennitet

Justering af administrationsgrundlaget sker for at sikre, at kommunens praksis for beregning af løn og tillæg til BPA hjælpere er i overensstemmelse med Statsforvaltningens nyeste udtalelse om området fra 30. august 2016.

Aarhus Kommune vil gennemføre ændringerne af administrationsgrundlaget med virkning fra den 30. august 2016.

Statsforvaltningens udtalelse fra august 2016 står i kontrast til en tidligere udtalelse fra 2011 om samme problemstilling, hvor Statsforvaltningen gav Aarhus Kommune medhold i spørgsmålet. Statsforvaltningen har ikke begrundet den ændrede opfattelse. Derfor anmodede Aarhus Kommune sidste år om, at sagen blev genoptaget, hvilket Statsforvaltningen afviste i et brev til kommunen den 13. februar.

På den baggrund har Borgmesteren sammen med Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse nu besluttet at ændre på beregningen af løn og tillæg til BPA-hjælpere, så kommunens praksis fremover er i tråd med Statsforvaltningens udtalelse fra august 2016. Dette vil have effekt med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt i august, hvor Statsforvaltningen først ændrede opfattelse.

Vi har derfor sendt breve ud til de borgere, der benytter sig at BPA-ordningen, hvor vi informerer om ændringen. 

I den kommende tid vil vi beregne hvad ændringerne konkret betyder for den enkelte. Samtidig vil vi også redigere BPA Håndbogen og ansættelseskontrakterne. 

Vi vil løbende orientere om arbejdet med ændringerne i Brugeren. 

 

 Med venlig Hilsen 

Tina Fendinge


Læs Aarhus Kommunes svar til Statsforvaltningen her.

Gentænk Voksen Handicap

aakstorRådmand Thomas Medom inviterer til Dialogmøde den 7. marts 2016 kl. 16.30-20.00 i Centralværkstedet, Værkmestergade, 8000 Aarhus C.

Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse Thomas Medom vil i samarbejde med alle relevante aktører kigge hele handicapområdet for voksne efter i sømmene.

Det er ikke nogen hemmelighed, at området er udfor- dret på en række områder. Udfordringer er ikke kun et Aarhus-problem. Derfor er der også i en række natio- nale sammenhænge sat gang i drøftelser om, hvad der kan gøres anderledes. Det Centrale Handicapråd har sat fokus på kommunernes holdning til borgere med handicap, Social– og Indenrigsministeriet arbejder med styrkelse af handicapområdet, og voksne med handicap er et tema ved forskellige landsdækkende møder for kommunerne gennem 2016.

Læs mere.

Fremtidsværksted / Workshop AFLYST

Fremtidsværksted / Workshop er desværre AFLYST på torsdag d. 26.11.2015. Der vil komme en udmelding senere.

 

Nyt projekt – BPA fællesskaber

Projektet har til formål at etablere levefællesskaber mellem borgere, der er visiteret til en BPA-ordning.Desuden skal borgerne være visiteret til en plejebolig eller være Aarhus borger.
http://solbakkensnet.dk/bpa/ skal fungere som arbejdsgiver for borgernes BPA, dette for at gøre samarbejdet nemmere.
Borgerne får således mulighed for at bo tæt på hinanden med henblik på at skabe et fællesskab med fokus på det sociale sammenhold. I fællesskabet er der mulighed for at dele ressourcerne, så borgerne eksempelvis kan deles om hjælpere og vikarer, når dette ønskes. Eksempelvis kan tre borgere, der har behov for en nattevagt, deles om en hjælper til at varetage dette frem for tre hjælpere i dag og dermed frigøre nogle ressourcer til andre ting. Det kan være med til at skabe en øget fleksibilitet i BPA-ordningen, hvor mulighederne for planlægning bliver flere. Der er desuden mulighed for at benytte sig af fællesfaciliteter såsom handicapbil/bus, medarbejderfaciliteter og fællesområder.
Fællesskabet kan således give dem, som ønsker det, muligheden for at leve et socialt liv med de andre borgere, mens der sa
mtidigt er mulighed for at trække sig tilbage til sin egen bolig, når dette er ønsket.
Projektet er baseret på frivillighed fra borgerens side og kan være livslangt, hvis det ønskes. Det er således borgerne selv, der bestemmer at de vil flytte ind, hvorfor der ikke er nogen visitation ud over til selve BPA-ordningen.

Læs brochure.

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Solbakken.

aakstor12193573_1515042628815598_2658740157972088169_n

Brugerklubben afventer møde med Aarhus Kommune

aakstorI den forgangne uge er det kommet klubben for øre, at Aarhus Kommunes socialudvalg skulle tage stilling til besparelser på handicapområdet, herunder BPA, på ca. 2 millioner kroner. Der har været en heftig debat på bl.a. FaceBook omkring disse besparelser.

Aktuelt ved vi ikke ret meget hvad disse besparelser går ud på og om de vil ramme brugerne. Vi har derfor bedt Aarhus Kommunes myndighedsafdeling om et møde, hvor vi vil have uddybet hvad planerne er for BPA. Den tidligere rådmand har lovede klubben mere dialog som følge af den seneste sag om mulige besparelser for et år siden. Kommunen har indvilget i et møde og vi afventer derfor blot en mødedato.

Vi vil orientere medlemmerne så snart vi ved mere!